Orvos Andrea ANANDI - www.anandi.hu

ADATKEZELÉSI- ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT

- JOGI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ | SÜTI KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ | SZELLEMI TULAJDONJOG -


Tájékoztatás és szabályzat az Orvos Andrea által üzemeltetett www.anandi.hu webhellyel, illetve a  www.anandi.hu weboldalon megjelenő szolgáltatásokkal, megrendelésekkel, kapcsolatfelvétellel, egyéni és csoportos foglalkozásokkal és konzultációkkal, alkotásokkal, írásokkal, fotókkal kapcsolatos adatkezelésről.

Orvos Andrea egyéni vállalkozó (székhely: 3518 Miskolc - III., 74687/2 hrsz.; "Adatkezelő") az Ön személyes adatai Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) ("GDPR") 13. cikkében foglaltak szerint.

Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:


Email, megrendelés, kapcsolati űrlap vagy formanyomtatvány küldése weboldalon keresztül:

Amennyiben Ön az Adatkezelő www.anandi.hu webhelyét felkeresi és részünkre a webhelyen található felületen keresztül emailt küld, az Adatkezelő az Ön következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím és az email szövegében esetlegesen Ön által megadott személyes adatok.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése), figyelemmel arra, hogy a weboldal használatával Ön az Adatkezelő weboldalának Jogi és Felhasználási Feltételeit elfogadja. Amennyiben nem adja meg email címét (nem kívánja személyes adatai kezelését), akkor nem tudunk válaszolni Önnek.

Jelen pont szerinti adatait a jelen pont szerinti célból addig kezeljük, amíg az az Önnel való kommunikációhoz (kérdése megválaszolásához, a kapcsolattartáshoz) szükséges.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő és kijelölt ügyintézői férhetnek hozzá. Az Adatkezelő nem végez profilozást és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor. Személyes adatait nem továbbítjuk más részére, azok EGT-n kívülre továbbítására nem kerül sor.

"Sütik" ("cookie"-k) használata:

Amennyiben Ön az Adatkezelő fenti webhelyét felkeresi, az Adatkezelő az Ön következő adatait kezeli: IP cím.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), figyelemmel arra, hogy a weboldal használatával Ön hozzájárul a sütik Süti (cookie) kezelési tájékoztató szerinti használatához.

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a browser-ét átállíthatja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő nem végez profilozást és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.


Hírlevél:

Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy az Adatkezelő az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön következő adatait kezeli hírlevél küldésével

összefüggésben: név; e-mail cím.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön hozzájárulása nem feltétele annak, hogy az Adatkezelővel szerződést kössön vagy az Adatkezelőtől szolgáltatást rendeljen. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható a következő elérhetőségen: anandi.iroda@gmail.com . A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő és az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók férhetnek hozzá.


A www.anandi.hu oldal SZOLGÁLTATÁS menüpontjaiban megjelenő konzultációkra, eseményekre történő regisztráció vagy előregisztráció:

Amennyiben Ön a www.anandi.hu oldal SZOLGÁLTATÁS menüpontjaiban megjelenő konzultációkra, eseményekre regisztrál vagy előregisztrál, úgy ezzel összefüggésben az Adatkezelő a következő adatait kezeli: név; e-mail cím, lakcím, számlázási cím, telefonszám, születési idő és a jelentkezési üzenetváltás során megadott egyéb adatok.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése") illetve c) pontja ("jogi kötelezettség teljesítése"), figyelemmel arra, hogy a regisztrációval Ön és az Adatkezelő között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig az Adatkezelőt adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, az Adatkezelő adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, az Adatkezelő számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő és az Adatkezelő részére informatikai és pénzügyi háttérszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók férhetnek hozzá.


A www.anandi.hu oldal SZOLGÁLTATÁS menüpontjaiban megjelenő konzultációkon, foglalkozásokon, eseményeken való személyes vagy online részvétel:

Amennyiben Ön az Adatkezelő honlapjának SZOLGÁLTATÁS menüpont alatti foglalkozásán, konzultációján, eseményén részt vesz, úgy az Adatkezelő az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön következő adatait kezeli a szolgáltatásokkal összefüggésben: név, lakcím, számlaszám, és az Ön állapotával kapcsolatos információk.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható a következő elérhetőségen: anandi.iroda@gmail.com . A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés a GDPR 9. cikke szerinti különleges adatokat is érinthet, így a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen pont szerinti hozzájárulás kifejezetten kiterjed ezen adatok körére is.

Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Személyes adatait nem továbbítjuk más részére, azok EGT-n kívülre történő továbbítására nem kerül sor.


Az adatkezelő:

Az Ön fent meghatározott személyes adatainak kezelője (adatkezelő): az Adatkezelő.

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre:

Az Adatkezelő szerződött partnerei

Tevékenység: Tárhely szolgáltatás

Adatvédelem: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

Név: Webnode AG

Székhely: Limmatquai 112 8001 Zurich Switzerland

Tevékenység: Elektronikus levelezés kezelése

Adatvédelem: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

Név: Webnode AG

Székhely: Limmatquai 112 8001 Zurich Switzerland

Tevékenység: Hírlevél-adat felvétel 

Adatvédelem: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

Név: Webnode AG

Székhely: Limmatquai 112 8001 Zurich Switzerland

Tevékenység: Elektronikus levelezés kezelése

Adatvédelem: https://www.zoho.com/privacy-commitment.html

Név: MailChimp - The Rocket Science Group LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Avenue NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 United States

Tevékenység: Hírlevél-küldés

Adatvédelem: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Név: MailMunch - SixMix LLC

Székhely: 388 Market St, Suite 1300, San Francisco, CA 94111 United States

Tevékenység: Hírlevél-adat felvétel MailChimp számára

Adatvédelem: https://legal.mailmunch.com/privacy/

Név: Wordfence - DEFIANT INC.

Székhely: 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104 United States


Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása:

A személyes adatait az Adatkezelő székhelyén (3518 Miskolc - III., 74687/2 hrsz.) papíralapon, illetve az Adatkezelő által alkalmazott informatikai rendszerekben tároljuk az Adatkezelő székhelyén található számítógépeken, mobil eszközökön, illetve felhőalapú háttértárakban.

Az Adatkezelő megtesz minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.


A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések:

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságát többek között oly módon biztosítja, hogy IT rendszerét folyamatosan karbantartott tűzfallal, vírusirtóval és spam szűrővel biztosított védelemmel látja el, elektronikus eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon munkavállalók vagy adatfeldolgozók részére biztosítja, akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához.


Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az

Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

d) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c. pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben:

- az a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

- az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

- a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az Adatkezelő késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a.-d. pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

- ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b.-d. pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatkezelő Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

Panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje az Adatkezelőtől a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás Orvos Andreától kérhető levélben e-mailben a anandi.iroda@gmail.com címen. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), az Adatkezelő részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén szintén Orvos Andreával kell felvennie a kapcsolatot.

Sütik kezelése

A Webhely használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy sütiket használjunk. Ha nem ért egyet a sütik ilyen módon történő használatával, kérjük, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja a Webhelyünket.


SZELLEMI TULAJDON*

Az összes saját tartalomra, saját alkotásra vonatkozó szerzői jog, védjegy, és egyéb szellemi anyag és tartalom, amely a Orvos Andrea - ANANDI - www.anandi.hu - tulajdonában áll, a tulajdonosra van bízva vagy a tulajdonosé. Ez a SAJÁT anyag vagy tartalom csak az www.anandi.hu tulajdonos írásos - akár e-mail váltás általi - engedélyével használható, vagy pedig csak forrásmegjelöléssel, eredeti, hiánytalan formájában; illetve közvetlen URL megosztással az eredeti oldalról, vagy annak közösségi oldalairól az egyszerű, MEGOSZTÁS gombon keresztüli terjesztéssel használható fel. 

A honlap és a hozzátartozó közösségi oldalakon található SAJÁT információk, átadott-átvett írásos-, hang- vagy videó formátumú tartalom, poszt vagy segéd-anyagok harmadik fél számára (tehát a megosztott honlapon vagy közösségi oldalon kívül) semmilyen formában ki-át nem adhatóak.

Amennyiben a Felhasználó tudomására jut, hogy az www.anandi.hu oldalon és a hozzátartozó közösségi oldalakon megjelenő SAJÁT szóbeli, írásbeli, hang- vagy videó formátumú tartalom, poszt vagy segéd- tartalmak arra jogosulatlan személy által sokszorosításra, másolásra, nem szabályos megosztásra, hiányos, szabálytalan továbbításra illetve kizsákmányolásra kerülnek, erről haladéktalanul köteles Tulajdonost értesíteni az anandi.iroda@gmail.com e-mailcímen.

* az idézetekre nem vonatkozik


Személyes ill. Online szolgáltatásokkal kapcsolatos adatvédelmi kiegészítés

A SZOLGÁLTATÁSOK menüpont alatt lévő szolgáltatásokon való személyes vagy online részvétel során elhangzottak harmadik fél számára semmilyen formában nem továbbíthatóak és nem adhatóak ki sem SZOLGÁLTATÓ sem a SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ részéről. Hangfelvétel személyes és online konzultáció esetén MINDKÉT FÉL BELEEGYEZÉSÉVEL készülhet - ez esetben ezt már a hangfelvétel legelején rögzíteni kell - , illetve egyes szolgáltatások elemzése szöveges formátumban rögzítésre és SZOLGÁLTATÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ között - és csakis közöttük! - átadásra, továbbításra kerülhet, azonban harmadik fél számára sem a hanganyag, sem az írott anyag semmilyen formában nem adható ki.


Szolgáltatásokra jelentkezés, érdeklődés, vagy szolgáltatás igénybevételének  feltételei

A SZOLGÁLTATÁS menüpont alatt lévő Szolgáltatások megrendelése minden esetben a anandi.iroda@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel, vagy az adott szolgáltatás weboldalán lévő érdeklődési űrlapon történik. Az érdeklődés még nem megrendelés, de az érdeklődési űrlapon történt megrendelés sem. Megrendelést csak az első üzenet utáni újabb, saját e-mail fiókról saját kézzel küldött megerősítés jelent.


Szolgáltatás fizetési feltételei

Fizetés minden esetben az üzenetváltás során a szolgáltatás igénybevétele előtt előre, illetve a szolgáltatás időpontjában a konzultáció kezdetekor esedékes előre, az üzenetváltás során küldött Orvos Andrea E. V. saját bankszámlaszámára.

A szolgáltatás mindenkori áráról az üzenetváltások során lehet érdeklődni illetve tájékoztatást kapni.


Szolgáltatás árának visszatérítése

A szolgáltatás árát kérésre, az internetes vásárlás szabályai szerint a teljesítéstől - konzultáció, foglalkozás, esemény - számított 14 napig indokolás nélkül visszautalom.


Számla-, nyugta kiállítása szolgáltatásról

A számla-, vagy nyugtaigényt jelezni a szolgáltatás megrendelése során történő üzenetváltások alatt szükséges. A számlát vagy nyugtát először online küldi meg Szolgáltató a Megrendelő által megadott e-mail címre.

A számla a konzultáció után is megőrizendő.


Szolgáltatás megrendelésének lemondása, visszamondása

A megrendelt szolgáltatás a konzultáció, esemény, foglalkozás előtti nap 24.00-ig - éjfélig - indoklás és következmény nélkül lemondható. 


Hatályos: 2021. március 23. napjától - Módosítva hatályos: 2023. október 31. napján


© Orvos Andrea ANANDI 2009-2023. MINDEN JOG FENNTARTVA | JOGI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ | SÜTI KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ | SZELLEMI TULAJDONJOG - SZEMÉLYES ILL. ONLINE SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYOK